นิติบุคคลยื่นคำขอ ‘ตรวจเครดิตบูโร’ได้ทางไหนบ้าง

การยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรสำหรับนิติบุคคล เหตุผลที่ต้องตรวจเครดิตบูโรแบบเจ้าของข้อมูลเครดิตที่เป็นนิติบุคคล เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจตนเอง สร้างโอกาสในการยื่นของสินเชื่อหากมีเครดิตดีและแสดงตัวตนเบื้องต้นให้กับสถาบันการเงินว่าประกอบธุรกิจอะไร รวมทั้งเป็นการแสดงวินัยการเงิน ธุรกิจจากประวัติและสถานะบัญชีอีกด้วย

สำหรับช่องทางและขั้นตอนการยื่นขอตรวจเครดิตบูโรแบบนิติบุคคล มีดังนี้คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

1.แบบรับรายงานได้เลย ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 2 (โซนธนาคาร) (ใกล้ MRT พระราม 9 และอยู่ด้านหลังห้างเซ็นทรัล พระราม 9)คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

โดยเตรียมหลักฐาน ได้แก่สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.ทางไปรษณีย์ ขอให้นิติบุคคลกรอกรายละเอียดใบ “แบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตนิติบุคคล” ดาวน์โหลดได้ที่เมนู ดาวน์โหลดเอกสารคำขอ หรือ www.ncb.co.th/check-your-credit-bureau/request-credit-bureau-doc-download) มีรายละเอียดดังนี้

2.1 ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบหลักฐานประกอบ ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 ชำระค่าบริการตรวจข้อมูลเครดิต เป็นแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (รายละเอียดอัตราค่าบริการ เมนู ตรวจเครดิตบูโรสำหรับนิติบุคคล หรือ www.ncb.co.th/check-your-credit-bureau/corporate-check-credit-bureau-at-postoffice)

3.จัดส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 1-2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าถึง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ส่วนรับเรื่องร้องเรียน อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

4.รายงานข้อมูลเครดิตจะจัดส่งให้กรรมการผู้จัดการ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองของนิติบุคคลเท่านั้น

หากท่านประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]