ผุดทางเลี่ยงเมือง “พิบูลมังสาหาร” 13 กม. เชื่อมประตูอินโดจีน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองพิบูลมังสาหาร ของกรมทางหลวง (ทล.) เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตขั้นตอนการศึกษา และแนวคิดการพัฒนาโครงการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุม

อ.พิบูลมังสาหาร เป็นอำเภอหนึ่งใน จ.อุบลราชธานี ที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง เนื่องจาก อ.พิบูลมังสาหาร อยู่กึ่งกลางระหว่างอำเภอต่างๆ มีสะพานข้ามแม่น้ำมูลเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับอำเภอทางทิศเหนือ จึงเป็นจุดเชื่อมต่อการคมนาคม ศูนย์รวมธุรกิจ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และประตูสู่อินโดจีน และสามารถใช้เส้นทางช่องเม็กเป็นจุดผ่านแดน เพื่อเชื่อมต่อไปยัง สปป.ลาว เวียดนาม และกัมพูชาได้ ซึ่งการเป็นศูนย์กลางของอำเภอรอบข้าง ทำให้มีการจราจรหนาแน่นขึ้น จึงทำให้จำนวนช่องจราจรไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้เส้นทางคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ทลคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. จึงว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท สแปน จำกัด บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ลูเซ่ ครีเอชั่น จำกัด ดำเนินการศึกษาโครงการทางเลี่ยงเมืองพิบูลมังสาหาร เพื่อสำรวจและออกแบบรายละเอียด ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการประกวดราคาและประเมินราคา และเพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตลอดแนวเส้นทางโครงการ ระยะเวลาศึกษา 450 วัน

โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นโครงการบนทางหลวงหมายเลข 217 ไปทางทิศใต้ และมีแนวโค้งไปทางทิศตะวันออก แนวเส้นทางโครงการวางตัวอยู่ทางด้านใต้ของ อ.พิบูลมังสาหาร ตามแนวทางทิศตะวันออก-ตะวันตก ตัดกับถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 217 ช่วงที่มุ่งหน้าไปยัง อ.สิรินธร และมุ่งหน้าต่อไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดกับทางหลวงชนบท อบ.4038 และตัดกับแม่น้ำมูล มุ่งหน้าต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศเหนือบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 2222 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ รวมระยะทาง 13 กม. ซึ่งสภาพโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการเป็นพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร มีบ้านเรือนแหล่งที่อยู่อาศัยไม่หนาแน่น ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาเส้นทางโครงการตามแนวสายทางใน อ.พิบูลมังสาหารทั้ง 5 ตำบล ได้แก่ ต.พิบูล ต.กุดชมภู ต.ทรายมูล ต.โพธิ์ศรี และ ต.โพธิ์ไทร

สำหรับแนวคิดในการออกแบบเส้นทางโครงการ จะดำเนินการออกแบบปรับปรุงให้มีขนาด 4 ช่องหรือมากกว่า และออกแบบทางแยกต่างระดับอย่างน้อย 3 แห่ง รวมทั้งออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำมูล 1 แห่ง โดยให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ โครงข่ายทางหลวง และปริมาณการจราจรในอนาคต พร้อมระบบระบายน้ำ สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องและส่วนประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัย ทางด้านการจราจรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งให้คำนึงถึงความปลอดภัยลดผลกระทบต่อชุมชน และสภาพแวดล้อมในแนวสายทาง โดยจัดให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตั้งแต่การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด

ภายหลังการประชุมครั้งนี้จะรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน นำมาพิจารณาประกอบการศึกษาและออกแบบรายละเอียดของโครงการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลโครงการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ผู้สนใจติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดของโครงการฯ ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1.เว็บไซต์ www.phibunmangsahanbypass.com และ 2.Line : phibunmangsahanbypass